Disclaimer

Definities/begripsbepaling

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever, wij, DDT SECURITY: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • de website: elke webpagina binnen het domein www.ddt-security.nl en alle via dit domein te benaderen webpagina's en/of domeinen (de zogenaamde 'links');
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u, uw: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud, de informatie: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander nadeel, inclusief van economische aard.

1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. DDT SECURITY kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Hoewel DDT SECURITY hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. DDT SECURITY kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

1.3 DDT SECURITY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van DDT SECURITY. De informatie wordt beschermd door de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

1.5 U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van DDT SECURITY, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van DDT SECURITY.

1.6 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. DDT SECURITY garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen DDT SECURITY en de beheerders van die sites.

1.7 Het is mogelijk dat de website van DDT SECURITY gebruik maakt van 'cookies', kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

1.8 De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 DDT SECURITY behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt:

  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden;
  • voor direct marketing.

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

3. Geschillen

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Nederlands recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van 's-Hertogenbosch (Nederland), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

© 2020 - DDT Security V.O.F.
Ontwerp en onderhoud door Lichtbringer