Algemene voorwaarden DDT SECURITY V.O.F.

Hier vindt u onze algemene voorwaarden PDF vorm. Om deze te bekijken heeft u een PDF reader nodig.

pdfAlgemene voorwaarden DDT SECURITY

Links naar PDF readers:

Voor uw gemak staat hieronder de tekst van onze Algemene voorwaarden. Let op dat bovenstaande PDF leidend is.


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

1.1. DDT Security: DDT Security V.o.f., gevestigd te 5466 PM te Veghel aan de Dalenstraat 4 aldaar. Ook handelend onder de namen: DDT Detection Dogs en DDT Training en Consultancy.

1.2. Diensten: Alle door DDT Security verrichte of te verrichten diensten op het gebied van beveiliging, bewaking en/of andere diensten ten behoeve van en overeengekomen met de opdrachtgever.

1.3. Object: Het pand, perceel, de inrichting, het complex of de installatie waarop de diensten betrekking hebben.

1.4. Opdrachtgever: De partij die met DDT Security een overeenkomst is aangegaan of waarmee diensten zijn overeengekomen.

1.5. Opdrachtnemer: De partij die diensten op het gebied van beveiliging, bewaking of andere diensten aanbiedt dan wel uitvoert in opdracht van DDT Security.

1.6. Overeenkomst: De overeenkomst die tussen DDT Security en opdrachtgever(s) en/of opdrachtnemer(s) gesloten is en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.7. Personeel: Alle (hulp) personen, al dan niet in dienst bij DDT Security, die door DDT Security worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen diensten.

1.8. Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor de toegang tot een object kan worden verkregen.

1.9. Partijen: Opdrachtgever(s) en/of opdrachtnemer(s) en DDT Security.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten tussen DDT Security en opdrachtgever(s) en/of opdrachtnemer(s), tenzij van deze algemene voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 DDT Security is niet gebonden aan de algemene voorwaarden die door opdrachtgever(s) en/of opdrachtnemer(s) van toepassing zijn verklaard. In het geval dat zowel de algemene voorwaarden van DDT Security als de algemene voorwaarden van opdrachtgever(s) en/of opdrachtnemer(s) van toepassing zijn dan gaan de algemene voorwaarden van DDT Security voor.

2.3. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Onduidelijkheden over de inhoud van deze algemene voorwaarden of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn voorzien, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes en overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen en offertes van DDT Security zijn vrijblijvend. Een door DDT Security verzonden offerte is tot veertien dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien opdrachtgever en/of opdrachtnemer een aanbieding of offerte aanvaardt, behoudt DDT Security het recht om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Indien de aanvaarding van opdrachtgever en/of opdrachtnemer afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod, dan is DDT Security daaraan niet gebonden.

3.3. Aanbiedingen, offertes, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

3.4. Overeenkomsten met DDT Security komen tot stand op het moment dat de door DDT Security aan opdrachtgever en/of opdrachtnemer verzonden offerte schriftelijk of door scanning door opdrachtgever en/of opdrachtnemer wordt geaccepteerd, de door DDT Security aan opdrachtgever en/of opdrachtnemer verzonden opdrachtbevestiging wordt bevestigd of op het moment dat DDT Security met instemming van de opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

3.5. Indien tijdens de duur van een overeenkomst kostprijsverhogende factoren optreden zoals daar zijn wijziging van lonen en/of arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen en/of kostprijsverhogingen door externe factoren, is DDT Security gerechtigd de overeengekomen prijzen tussentijds eenzijdig te wijzigen.

3.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.7. Overeenkomsten tussen DDT-Security en opdrachtgever en/of opdrachtnemer worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.8. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde door ieder der partijen per aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de kalendermaand.

3.9. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd met telkens één jaar, tenzij de overeenkomst door een der partijen uiterlijk twee maanden voor afloop van de overeenkomst per aangetekende brief is opgezegd.

3.10. Indien een opdracht na aanvaarding van DDT-Security door opdrachtgever en/of opdrachtnemer wordt geannuleerd dan is deze annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 30% van de totaalsom.

3.11. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst met DDT-Security, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals ingeval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft DDT-Security het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren. Zonder dat DDT-Security tot enige vergoeding van schade of garantie gehouden is en onverminderd het recht van DDT-Security op schadevergoeding. In bovengenoemde gevallen is elke vordering die DDT-Security ten laste van de wederpartij heeft of verkrijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

3.12. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn wegens dringende redenen. Dringende redenen ontstaan in ieder geval onder de volgende omstandigheden:

  1. Aanvraag tot verlening van surseance van betaling aan een der partijen, faillissement van een der partijen of enige andere omstandigheid waarbij een der partijen de vrije beschikking over haar vermogen verliest.
  2. Het zodanig schenden van de verplichtingen uit de overeenkomst door een der partijen dat van de andere partij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat deze de overeenkomst verder na zal komen.

3.13. In geval van opzegging en/of beëindiging van de overeenkomst door de wederpartij anders dan aangegeven in art. 3.8, 3.9 en 3.12, verbeurt de wederpartij onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5000,00. Zegge: vijfduizendeuro, voor elke week dat DDT-Security volgens de overeenkomst werkzaamheden voor de wederpartij zou uitvoeren en/of diensten zou leveren.

3.14. Geen der partijen heeft recht op schadevergoeding indien de overeenkomst wordt opgezegd met inachtneming van de hierboven genoemde en de contractueel overeengekomen opzegtermijn dan wel wegens dringende redenen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De verbintenis die DDT Security aangaat is een inspanningsverplichting waarbij DDT Security de specifieke eisen van vakmanschap die daarbij horen in acht zal nemen. DDT Security zal ook alle door de overheid gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties in acht nemen. Alle eisen die door opdrachtgever aan de diensten worden gesteld moeten schriftelijk worden overeengekomen.

4.2. De in het eerste lid genoemde inspanningsverbintenis heeft enkel en alleen betrekking op het verrichten van taken en/of leveren van diensten met betrekking tot beveiliging en bewaking. Hieronder valt uitdrukkelijk niet de tussenkomst en/of betrokkenheid bij conflicten tussen opdrachtgever en de bij opdrachtgever werkzame personen en/of derde partijen.

4.3. Indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft DDT Security het recht bepaalde diensten door derden uit te laten voeren en/of verrichten.

4.4. Indien DDT-Security of haar personeel een strafbaar feit ontdekken dan rapporteren zij dat aan opdrachtgever. Opdrachtgever kan dan aangifte doen van dit strafbare feit, echter behoudt DDT-Security zich het recht voor om zelf aangifte te doen. DDT-Security is niet aansprakelijk voor schade van derden of van opdrachtgever die ontstaat ten gevolgen van de aangifte en opdrachtgever vrijwaart DDT-Security voor alle aanspraken hieromtrent.

4.5. Kosten die worden gemaakt om een (mogelijk) strafbaar feit nader te onderzoeken of te ontdekken kunnen niet bij DDT-Security in rekening worden gebracht, tenzij DDT-Security hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever stelt DDT Security in staat om de overeenkomst uit te voeren onder voorwaarden die voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle relevante informatie en (hulp)materialen, waarvan DDT Security vooraf heeft aangegeven dat deze nodig zijn, tijdig aan DDT Security worden verstrekt. Indien dit niet gebeurt heeft DDT Security het recht de overeenkomst op te schorten, te beëindigen en/of extra kosten die DDT Security hierdoor moet maken, waaronder kosten van het door DDT-Security zelf verkrijgen van die middelen, volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2. Opdrachtgever zorgt op locatie altijd voor de door DDT-Security gewenste faciliteiten. Dit zijn in ieder geval: Communicatiemiddelen, verlichting, stroomvoorziening, verwarming, toiletten, vaste telefoonaansluiting, brandblussers en een goede EHBO-kit.

5.3. Wat betreft de locaties, gereedschappen, apparatuur en/of werktuigen waarin of waarmee het personeel van DDT-Security haar werkzaamheden uitvoert, draagt opdrachtgever hier zorg voor dat deze op zodanige wijze ingericht en onderhouden zijn als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel schade lijdt. Ook zorgt opdrachtgever voor aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van bovenstaande middelen. Opdrachtgever heeft ook de plicht om DDT-Security en haar personeel te informeren over de aanwezigheid en plaats van eventuele materialen en situaties die gevaarlijk voor het personeel kunnen zijn.

5.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle door DDT-Security ter beschikking gestelde apparatuur en zal hier als een goed ‘bewaarder’ voor zorgen en deze apparatuur verzekeren tegen bijvoorbeeld diefstal en schade. Indien opdrachtgever geen eigenaar is van het te bewaken object, dan dient hij de verhuurder en/of eigenaar ervan op de hoogte te brengen dat de apparatuur die in het pand gebruikt wordt eigendom is van DDT-Security.

5.5. Het personeel zal tijdens haar werkzaamheden het standaard uniform van DDT-Security dragen, tenzij hierover met opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt en deze niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden om het uniform naar wens van de opdrachtgever aan te passen komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtnemer

Met betrekking tot de door opdrachtnemer aan opdrachtgever te leveren diensten het volgende:

Alle dienstaanvragen en /of opdrachten komen van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of van
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kunnen dienstaanvragen en of opdrachten per WhatsApp en/ of SMS verstrekt worden. Alle dienstaanvragen en/of opdrachten zijn pas geldig en bindend na bevestiging van de opdrachtnemer.

Aangevraagde beveiligingspas:

6.1. Voor de door DDT-Security aangevraagde beveiligingspas is opdrachtnemer aan DDT-Security € 250,00 verschuldigd. Deze kosten komen te vervallen nadat
opdrachtnemer meer dan honderd uur voor DDT-Security aan diensten heeft gedraaid. Mocht opdrachtnemer deze honderd uur niet halen dan worden deze kosten in rekening gebracht of verrekend met een openstaande factuur en/of loon.

Aanvang dienst:

6.2. Opdrachtnemer is tien minuten voor aanvang van de dienst aanwezig op locatie en meldt zich bij respectievelijk de opdrachtgever, de productie of de dienstdoende beveiliger.

6.2. Bij aanvang van de dienst informeert opdrachtnemer wie zijn dienst overneemt wanneer deze ten einde loopt.

6.3. Voor aanvang van de werkzaamheden inspecteert opdrachtnemer het object en/of terrein samen met de opdrachtgever en/of de dienstdoende beveiliger en informeert dan naar eventuele specifieke wensen en/of bijzonderheden.

6.4. Opdrachtnemer vraagt en ontvangt van de opdrachtgever/productie alle sleutels die nodig zijn tijdens de dienst. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deze sleutels. Opdrachtnemer levert aan het einde van de dienst de sleutels weer in zoals vooraf afgesproken met de opdrachtgever/productie. Indien opdrachtnemer sleutels kwijtraakt is deze zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die daar uit voortvloeit.

6.5. Indien er op een evenemententerrein nog opgebouwd of afgebroken moet worden bij het aanvangen van de dienst, dan vraagt opdrachtnemer na tot hoe laat dit duurt en tot hoe laat er mensen op de locatie aanwezig blijven.

6.6. Opdrachtnemer informeert of er ’s nachts of in de ochtend nog leveranciers komen voordat opdrachtgever en/of mensen van de productie aanwezig zijn. Indien dit zo is dan vermeldt opdrachtnemer dit in zijn rapportage.

6.7. Bij aanvang van de dienst loopt opdrachtnemer de hekkenlijn (indien aanwezig) goed na en sluit alles af met tie-wraps. Indien opdrachtnemer geen tie-wraps heeft vraagt hij deze aan de productie of de opdrachtgever.

6.8. Opdrachtnemer probeert direct na aanvang van de dienst alle in- en uitgaande verkeer via één ingang te laten verlopen.

6.9. Alle aanwezige voertuigen zoals gators, manitous en/of golfkarren worden bij aanvang van de dienst door opdrachtnemer geteld en indien mogelijk centraal gepositioneerd.

6.10. Opdrachtnemer positioneert de eigen (dienst)auto zo centraal en opvallend mogelijk.

6.11. Bij aanvang van de dienst sluit opdrachtnemer alle portocabins af.

6.12. Opdrachtnemer laat bij aanvang van de dienst (indien nodig en van toepassing) alle verlichting aanzetten. In de ochtend zet opdrachtnemer alle mobiele lichtunits weer uit.

6.13. Zodra alle onbevoegden het terrein en/of object hebben verlaten sluit opdrachtnemer alles af en worden er geen onbevoegden meer tot het terrein of object toegelaten.

Tijdens de dienst

Hondengeleiders:

6.14. Opdrachtnemer loopt regelmatig rondes met de hond. Minimaal om de 45 minuten.

6.15. Te allen tijde houdt opdrachtnemer de hond en/of honden onder toezicht en controle en laat ze zo minimaal als mogelijk is los lopen. Verder is het opdrachtnemer niet toegestaan om de hond en/of honden te trainen tijdens de dienst.

6.16. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van eventuele uitwerpselen van de hond wanneer deze worden gedaan op een plek of plaats waar dit niet is toegestaan.

Algemeen:

6.17. Opdrachtnemer is zich er van bewust dat hij op verdachte situaties en/of veranderingen op het terrein bedacht moet zijn. Verder draagt opdrachtnemer er zelf zorg voor dat hij waakzaam blijft tijdens de gehele dienst en niet in slaap valt.

6.18. Indien er klachten komen over en/of er wordt geconstateerd dat opdrachtnemer heeft liggen en/of ligt te slapen dat zal DDT-Security de totale dienst niet uitbetalen, tevens volgt er dan een schriftelijke waarschuwing. Na twee schriftelijke waarschuwingen is DDT-Security gerechtigd de overeenkomst van opdracht met opdrachtnemer per direct op te zeggen.

6.19. Opdrachtnemer handelt in situaties tijdens de dienst altijd naar eer en geweten, maar dient de eigen veiligheid eerst te waarborgen. Opdrachtnemer handelt zelfstandig en probleem oplossend en zal opdrachtgever en/of DDT-Security ’s nachts enkel en alleen bellen en/of inlichten bij noodgevallen.

Kleding:

6.20. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij in de juiste kleding (DDT-Security kleding of kleding verstrekt door opdrachtgever) op locatie arriveert.

6.21. Ook draagt opdrachtnemer er zorg voor dat het DDT-Security logo altijd goed zichtbaar is.

6.22. Verder draagt opdrachtnemer zorg voor een goede persoonlijke hygiëne ook tijdens de dienst zodat opdrachtnemer er ook aan het einde van de dienst nog representatief uitziet.

Eten en drinken:

6.23. Opdrachtnemer zorgt zelf voor voldoende eten en drinken tijdens de dienst en maakt enkel en alleen na uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever gebruik van een eventueel aanwezige crew-catering.

Einde dienst:

6.24. Indien aan het einde van de dienst de aflossing en/of de opdrachtgever nog niet aanwezig is dan blijft opdrachtnemer gewoon op locatie. Mocht er na dertig minuten nog geen van beide aanwezig zijn dan dient opdrachtnemer contact op te nemen met DDT-Security. Alle die hierdoor ontstaan worden gewoon aan opdrachtnemer uitbetaald.

6.25. Opdrachtnemer brengt na het einde van de dienst een dienstrapportage aan DDT-Security uit en maakt hiervoor gebruik van het rapportageformulier. Deze rapportage stuurt opdrachtnemer naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opdrachtnemer dient deze rapportage, indien de dienst in het weekend heeft plaatsgevonden, uiterlijk voor maandagochtend 10:00 uur in. Indien de dienst doordeweeks heeft plaatsgevonden dient opdrachtgever deze rapportage binnen 24 uur na het einde van de dienst in. Dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 50,00 zegge: vijftig euro, per schending van dit artikel.

Deskundigheid opdrachtnemer:

6.26. DDT-Security verwacht van opdrachtnemer dat deze zijn werkzaamheden uitvoert zoals verwacht mag worden van een professionele beveiliger. Indien opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden niet correct uitvoert en/of er is sprake van grove nalatigheid aan de zijde van opdrachtnemer, dan houdt DDT-Security zich het recht voor om niet over te gaan tot betaling van de gewerkte uren. Dit zal DDT-Security dan schriftelijk mededelen aan opdrachtnemer.

Concurrentiebeding:

6.27. Opdrachtnemer zal binnen 12 maanden na voor een opdrachtgever via DDT-Security werkzaam te zijn geweest geen opdrachten direct van deze opdrachtgever aannemen en/of direct dan wel indirect werkzaamheden voor deze opdrachtgever verrichten. Dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,00. Zegge: tienduizendeuro.

Artikel 7: Betaling

7.1. Opdrachtgever dient de verschuldigde factuurbedragen binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de door DDT-Security verzonden facturen schorten de betalingsverplichtingen voor opdrachtgever niet op.

7.2. Indien opdrachtgever niet heeft betaald is DDT-Security gerechtigd, nadat opdrachtgever minimaal één maal is aangemaand om tot betaling over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening.

7.3. Mocht opdrachtgever in gebreke of in verzuim zijn in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

7.4. DDT-Security heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren, andere goederen en informatie, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen deze aan DDT-Security verschuldigd is heeft voldaan.

7.5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

7.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van DDT-Security op de opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens DDT-Security direct opeisbaar.

7.7. DDT-Security hanteert naar al haar leveranciers, opdrachtnemers en/of overige contractuele wederpartijen een betalingstermijn van zestig dagen.

Artikel 8: Klachten

8.1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden en/of verstuurde facturen door DDT-Security en/of haar personeel dan dient opdrachtgever deze klachten binnen één week na uitvoering van deze werkzaamheden schriftelijk kenbaar te maken aan DDT-Security. Indien deze termijn wordt overschreden wordt opdrachtgever geacht de verrichte
werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

8.2. Mocht een klacht van opdrachtgever gegrond zijn dan zal DDT-Security de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien dit niet meer mogelijk is en/of voor opdrachtgever niet meer zinvol is zal DDT-Security slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

8.3. Het tijdig klagen van opdrachtgever schort de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst niet op.

8.4. Klachten geven de opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting van nakoming van zijn verplichtingen of het recht om schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 9: Overmacht

9.1. DDT-Security en/of haar personeel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2. DDT-Security kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens DDT-Security tot aan dat moment te voldoen. DDT-Security is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is dan gehouden om deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DDT-Security geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor DDT-Security niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de onderneming van DDT-Security of van derden daaronder begrepen. DDT-Security is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DDT-Security haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. DDT-Security is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde geldt voor door DDT-Security ingeschakelde derden (en hun ondergeschikten) en/of personeel van DDT-Security die worden ingeschakeld ten behoeve van de overeenkomst. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van DDT-Security gelden niet indien de geleden schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DDT-Security en de fout bij normale vakkennis en met inachtname van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

10.2. De aansprakelijkheid van DDT-Security is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,00 per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen met één oorzaak en met een maximum per wederpartij van € 25.000,00 per jaar.

10.3. DDT-Security is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvoldoende informatie op grond waarvan de door DDT-Security te verrichten diensten en werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

10.4. DDT-Security is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

10.5. DDT-Security is niet aansprakelijk voor schade die bij de door haar gehanteerde werkwijze niet te vermijden is en wederpartij niet onverwijld schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de gehanteerde werkwijze of indien wederpartij of door omstandigheden geëiste spoed tot deze werkwijze dwingt.

10.6. Indien schade niet binnen zeven dagen aan DDT-Security schriftelijk is gemeld dan is DDT-Security niet aansprakelijk voor deze schade.

10.7 Aansprakelijkheid van DDT-Security voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie is te alle tijden uitgesloten.

10.8. Onverminderd haar eigen aansprakelijkheid zijn werknemers van DDT-Security jegens de wederpartij nooit persoonlijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt in dienstbetrekking, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de betreffende werknemer.

10.9. De aansprakelijkheid van DDT-Security voor schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van DDT-Security deze tijdens diensttijd zijn kwijtgeraakt, is te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 500,00 per gebeurtenis.

10.10. De wederpartij vrijwaart DDT-Security voor aanspraken van derden tegen DDT-Security of haar personeel ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten opzichte waarvan DDT-Security of haar personeel diensten en werkzaamheden dient te verrichten.

Artikel 11: Overname en/of werving van personeel

11.1. Wederpartij zal voor de duur van de overeenkomst en de eventuele verlenging daarvan, evenals gedurende één jaar na afloop van de overeenkomst of de laatste verlenging daarvan, op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen (laten) uitoefenen op of medewerking verlenen of doen (laten) verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid van DDT-Security die het laatste jaar door DDT-Security was aangesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van wederpartij, om bij wederpartij of bij derden in dienst te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor wederpartij of derden te verrichten.

11.2. Met een personeelslid zoals genoemd in artikel 11.1. wordt gelijkgesteld een zelfstandige zonder personeel die door DDT-Security is aangesteld om bij en voor wederpartij werkzaamheden te verrichten.

11.3. Bij een schending van artikel 11.1. door wederpartij verbeurt wederpartij een direct opeisbare boete aan DDT-Security van € 10.000,00 zegge: tienduizend euro.

Artikel 12: Wederkerige verplichtingen

12.1. Partijen zullen elkaar voortdurend op de hoogte houden en/of stellen van alle feitelijke en/of juridische veranderingen in de (respectievelijke) ondernemingen van partijen die van invloed kunnen zijn op het handelen van partijen op grond van de gesloten overeenkomst.

Artikel 13: Vertrouwelijke informatie en geheimhouding

13.1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk is van aard c.q. vertrouwelijk zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie over bedrijfsactiviteiten en de organisatie van DDT-Security dient altijd als vertrouwelijk gezien te worden.

13.2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkaar enig deel van de informatie aan derden bekend maken behalve aan:

  • de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen.
  • de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.

13.3. In geval van handelingen in strijd met de verplichtingen uit artikel 13.1. door één der partijen, verbeurt de betreffende partij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 zegge: vijfduizend euro per overtreding plus € 500,00 zegge vijfhonderd euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

13.4. DDT-Security staat er voor in dat uitgezonden personeel zich onderwerpt aan interne regelgeving van wederpartij betreffende vertrouwelijke informatie en/of geheimhouding.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

14.1. DDT-Security behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en /of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.

14.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van DDT-Security, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van DDT-Security. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is het voorgaande overeenkomstig van toepassing.

14.3. Wederpartij en DDT-Security zullen elkaars handelsmerken, handelsnamen, logo’s, merken, symbolen en/of andere herkomst aanduidingen of symbolen die daar op lijken niet registreren en/of gebruiken.

Artkel 15: Objectbeveiliging en dienstverlening

Rooster:

15.1. DDT-Security zal het vereiste personeel beschikbaar stellen in overeenstemming met een door opdrachtgever besproken en door opdrachtgever geaccordeerd rooster. Extra gewerkte uren zullen door DDT-Security aan opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. Één dienst omvat minimaal vier diensturen. Voor diensten kortere dan vier uur worden dus vier uren in rekening gebracht.

Minder uren:

15.2. Indien door DDT-Security op verzoek van opdrachtgever minder uren levert dan overeengekomen en/of dan waarin het rooster voorziet dan leidt dit niet tot vermindering van de overeengekomen prijs en/of tarieven.

Huisregels:

15.3. Het personeel van DDT-Security zal de voor het object geldende regelementen en/of huisregels naleven voor zover de te verrichten taken dit toelaten.

Artkel 16: Rapportage

16.1. Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt DDT-Security aan de opdrachtgever een rapport uit van haar bevindingen.

16.2. Telkens wanneer DDT-Security dit nodig acht, dan wel wanneer dit met opdrachtgever is overeengekomen, brengt DDT-Security tussentijds verslag uit aan de opdrachtgever.

16.3. DDT-Security zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten, rapporten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarde opdracht gedurende één jaar na indiening van haar eindrapport bewaren.

Artikel 17: Strategische partners

17.1. Indien en voor zover DDT-Security dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht kan DDT-Security zich laten bijstaan door diverse deskundigen personen en/of instanties. Dit uiteraard na overleg met en toestemming van opdrachtgever. Alle kosten voor het inschakelen van externe deskundigen komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Toepasselijk recht, bevoegde rechter en bemiddeling

18.1. Op alle overeenkomsten tussen DDT-Security en opdrachtgever(s) en/of opdrachtnemer(s) is het Nederlandse recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen tussen DDT-Security en opdrachtgever en/of opdrachtnemer die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, Locatie ’s-Hertogenbosch, sector kanton, tenzij het geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.

18.3. Alvorens partijen een geschil aan de kantonrechter voorleggen zijn partijen verplicht om eerst te trachten het geschil via een onafhankelijk bemiddelaar op te lossen. Pas als dat niet lukt zijn partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de kantonrechter. De kosten voor bemiddeling zullen door de partij die meent dat er een geschil bestaat worden betaald.

Artikel 19: Wijzigingen

19.1. DDT-Security is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwste versie van deze algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten overeenkomsten.

© 2020 - DDT Security V.O.F.
Ontwerp en onderhoud door Lichtbringer