Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden van DDT-SECURITY
Van toepassing op alle overeenkomsten van:

DDT Security
DDT Detection Dogs
DDT Training & Consultancy

Definities/begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden word verstaan onder:

Beveiligingsdiensten
Alle vormen van dienstverlening door opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking.

Diensten
De door de opdrachtnemer te verrichten diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Dienstverlening
Receptiediensten, evenals daarmee vergelijkbare diensten door dienstverleningmedewerkers van opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het object van de opdrachtgever.

Object
Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de diensten betrekking hebben in de ruimste zin van het woord.

Objectbeveiliging
Beveiligingsdiensten door personeel van opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij het object.

Opdrachtgever
De partij die al of niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Opdrachtnemer
Het bedrijf dat beveiligingsdiensten dan wel advies of dienstverlenende taken aanbied dan wel uitvoert.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

Personeel
Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij de opdrachtnemer, die door de opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Sleutels
Sleutels, keycards, afstandbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor de toegang tot een object kan worden verkregen.

Tarief
De vergoeding die de opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen diensten.

Algemene Bepalingen

Artikel-1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door gebruiker af te sluiten overeenkomsten en door deze gedane aanbiedingen.

1.2 Afwijkende voorwaarden van de wederpartij maken alleen deel uit van de overeenkomst, voor zover die voorwaarden door gebruiker uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel-2 Aanbiedingen

2.1 Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door wederpartij aanvaard dan heeft gebruiker het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Indien tijdens de duur van een overeenkomst kostprijsverhogende factoren optreden zoals ondermeer meer wijzigingen en de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhogingen van onkostvergoedingen evenals kostprijsverhogingen door externe kosten, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen tussentijds eenzijdig te verhogen, dat met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. De bevoegdheid ontstaat eerst nadat 2 maanden zijn verstreken sinds het tijdstip waarop partijen de overeenkomst zijn aangegaan

Artikel-3 Totstandkoming van de overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden binden gebruiker eerst na schriftelijke bevestiging. Indien niet binnen 5 dagen, eveneens schriftelijk de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn gebruiker en de wederpartij hieraan verbonden.

3.2 Aanvullingen, wijzigingen en of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel-4 inspanningsverplichtigingen

4.1 Gebruiker verbindt zich de door haar te verrichten werkzaamheden en diensten naar beste vermogen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

4.2 De in het lid 1 genoemde inspanningsverbintenis heeft betrekking op het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Hieronder valt niet de tussenkomst en/of betrokkenheid bij conflicten tussen wederpartij en haar werknemers en/of andere derden.

Artikel-5 Verplichtingen van wederpartij

5.1 De wederpartij is verplicht gebruiker in de gelegenheid te stellen de door haar te verrichten diensten en werkzaamheden ongehinderd te kunnen verrichten en daartoe gebruiker alle informatie te verstrekken die haar bij het verrichten van diensten en werkzaamheden ten gunste kan zijn.

Artikel-6 Duur en beëindiging van overeenkomsten

6.1 Overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der partijen bij aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden tegen het einde van een kalendermaand.

6.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst door een der partijen uiterlijk 2 maanden voor de afloop van de periode bij aangetekende brief is opgezegd.

6.4 Indien opdracht na aanvaarding wordt geannuleerd is wederpartij annuleringskosten verschuldigd deze bedragen 30% van de totaalsom.

Artikel-7 Betaling

7.1 De wederpartij is verplicht de per termijn bij vooruitbetaling verschuldigde factuurbedragen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking, Nadien is wederpartij, zonder dat enige ingebreke stelling nodig is, over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd van 2% cumulatief per maand.

7.2 Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van een niet of niet tijdig betaalde factuur zijn voor rekening van de wederpartij.

7.3 In geval van liquidatie of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.4 Door wederpartij gedane kosten strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel-8 Klachten

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 1 week na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. Ieder recht van klagen vervalt indien deze termijn niet in acht word genomen.

8.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of onzinvol is zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

8.3 Ook indien wederpartij tijdig klaagt blijft zijn verplichting tot betaling van de uit hoofde van de overeenkomst bestede werkzaamheden bestaan.

8.4 Klachten geven wederpartij nimmer het recht van nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel-9 Overmacht

9.1 Indien gebruiker als gevolg van overmacht niet of niet volledig de overeengekomen diensten en werkzaamheden kan verrichten, heeft gebruiker het recht om uitvoering van deze diensten en werkzaamheden op te schorten, dan wel hiervan geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden.

9.2 Indien zich een geval voordoet als in lid 9.1 beschreven is wederpartij niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 van BW zullen als overmacht gelden omstandigheden waar gebruiker geen invloed op heeft maar van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst voor gebruiker niet zijn na te komen zal gebruiker met wederpartij overleggen om de schade voor beide partijen tot een minimum te beperken.

Artikel -10 Ontbinding

10.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals ingeval van failisiment, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, word deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft gebruiker het recht, zonder nadere ingebreke stelling, de uitvoering van alle met wederpartij gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren, ter herer keuze, zonder dat gebruiker tot enige schade of garantie gehouden is en onverminderd haar recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering welke gebruiker ten laste van de wederpartij heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

10.2 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn wegens dringende redenen. Dringende redenen ontstaan in ieder geval onder de volgende omstandigheden:

  • A. Aanvraag tot verlening van surseance van betaling aan een der partijen, faillietverklaring van een der partijen, of enige andere omstandigheid waarbij betreffende de vrije beschikking over zijn totale vermogen verliest.
  • B. Het zodanig schenden van de verplichtingen uit deze overeenkomst door een der partijen dat van de andere partij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat deze overeenkomst voortzet.

10.3 In geval van beëindiging van deze overeenkomst anders dan aangegeven in dit artikel door wederpartij verbeurt betreffende partij terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 500,- voor elke week dat gebruiker rechtens deze overeenkomst werkzaamheden voor wederpartij zou uitvoeren.

Artikel-11 Gevolgen van beëindiging of opzegging van de overeenkomst

11.1 Geen van de partijen heeft recht op schadevergoeding indien deze overeenkomst door de andere partij opgezegd word met inachtneming van dit artikel en het contractueel overeengekomen opzegtermijn dan wel wegens dringende redenen.

Artikel-12 Aansprakelijkheid

12.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, bedrijfsschade . Gevolgschade of enige ander direct of indirecte schade door wederpartij geleden tengevolge van de uitvoering van de door gebruiker verrichte diensten en werkzaamheden, tenzij aantoonbaar is dat de fout onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtname van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

12.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, die bij de door haar gehanteerde werkwijze niet te vermijden is, indien door wederpartij niet onverwijld schriftelijk bezwaar is geuit tegen deze werkwijze, of indien wederpartij of omstandigheden geëiste spoed tot deze werkwijze dwingt.

12.3 In geval van toerekenbare tekortkoming is gebruiker slechts aansprakelijk voor vervangende schade vergoeding, dw. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van gebruiker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Gebruiker is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens door wederpartij niet nakomen van verplichtingen tegen over derden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door wederpartij en schade wegens door gebruiker gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

12.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, op grond waarvan de door gebruiker te verrichten diensten en werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

12.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien wederpartij het schadevoorstel niet binnen 7 dagen na constatering daarvan schriftelijk ter kennis van gebruiker heeft gebracht.

12.6 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van gebruiker zijn werknemers van gebruiker tegen de wederpartij niet persoonlijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt in dienstbetrekking, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens de betreffende werknemer.

12.7 Elke aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een bedrag van €25.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een oorzaak en met een maximum per wederpartij van €100.000,- per jaar.

12.8 De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van gebruiker sleutels ed , die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan gebruiker zijn toevertrouwt, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van €500,- per gebeurtenis.

12.9 Voor zover de de aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt of uitgesloten, gelden deze beperkingen en/of uitsluitingen tevens ten behoeve van ondergeschikten van gebruiker en ten behoeve van derden (en hun ondergeschikten) waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel-13 Vrijwaring

13.1 De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden tegen gebruiker of haar personeel ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten opzichte waarvan gebruiker diensten en werkzaamheden dient te verrichten.

Artikel-14 Strafbare feiten

14.1 Indien door het personeel van gebruiker strafbare feiten worden ontdekt, wordt dat aan de wederpartij gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte wordt genomen door gebruiker.

14.2 De wederpartij vrijwaart gebruiker en haar personeel voor alle aanspraken van derden ter zake van zodanige aangifte ongeacht of gebruiker of haar personeel met betrekking tot aangifte enig verwijt valt te maken.

Artikel-15 Overname personeel

15.1 Wederpartij zal voor de duur van de aangegane overeenkomst en de verleninging daarvan, evenals gedurende een jaar na afloop van de overeenkomst of de laatste verlening daarvan, op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid van gebruiker die het laatste jaar door gebruiker was aangesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeven van wederpartij, om bij wederpartij of bij derden in dienst te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten.

Artikel-16 Wederkerige verplichtingen

16.1 Partijen zullen elkaar voortdurend op de hoogte stellen van alle feitelijke of juridische veranderingen in de respectievelijke ondernemingen van partijen die van invloed kunnen zijn op het optreden van partijen onder deze overeenkomst.

Artikel-17 Toepasselijk recht

17.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan worden door beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Artikel-18 Vertrouwelijke informatie

18.1 De ene partij verplicht zich informatie over de andere partij en diens organisatie en bedrijfsactiviteiten die niet algemeen bekend zijn, te behandelen al vertrouwelijke informatie voor zover die informatie ter ene partij komt in verband met zijn activiteiten bij uitvoering van deze overeenkomst. Partijen zullen daartoe alle noodzakelijke of in redelijkheid wenselijke maatregelen treffen.

18.2 In geval van handelingen in strijd met verplichtingen van lid 1 door partijen verbeurd betreffende partij terstond en zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke matiging vatbare boete van €5.000,- per overtreding, plus €500,- voor iedere dag dat zodanige overtreding voortduurt.

18.3 Gebruiker staat er voor in dat uitgezonden personeel zich onderwerpt aan door wederpartij vastgestelde regelingen.

Artikel-19 Intellectuele eigendomsrechten

19.1 Wederpartij en gebruiker zullen elkaars handelsmerken, handelsnamen of andere herkomst aanduidingen, of enige andere merken of symbolen die daarop lijken niet registreren en/of gebruiken.

Artikel-20 Objectbeveiliging en dienstverlening

20.1 Rooster: Opdrachtnemer zal het vereiste personeel beschikbaar stellen in overeenstemming met een met opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan 4 uur) word tenminste 4 uur in rekening worden gebracht.

20.2 Minder uren: Indien door opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot vermindering van de prijs.

20.3 Huisregels: Het personeel van opdrachtnemer zal voor het object geldende reglementen en/of huisregels naleven, zover de door het personeel te verrichten taken dat toelaten.

Artikel-21 Rapportage

21.1 Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.

21.2 Telkens wanneer de opdrachtnemer dat nodig acht, dan wel wanneer dit met opdrachtgever is overeengekomen brengt opdrachtnemer tussenrapport uit aan de opdrachtgever.

21.3 De opdrachtnemer zal alle registraties gegevens correspondenties documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarde opdracht gedurende een jaar na indiening van een eventueel eindrapport bewaren.

Artikel-22 Strategische partners

22.1 Indien en voor zover de opdrachtnemer dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, Zal hij zich voor zover in overleg met opdrachtgever kunnen doen bijstaan door een of meerdere deskundige personen of instanties de kosten van deze deskundigen komen voor rekening van opdrachtgever.

 

© 2019 - DDT Security V.O.F.
Ontwerp en onderhoud door Lichtbringer